Fruit juice 

 

ฉลากน้ำผลไม้ 

      ฉลากน้ำผลไม้ หรือฉลากฟิล์มรัดตัวขวด ฉลากฟิล์มรัดตัวขวดเพิ่มความสวยงามแก่ตัวผลิตภัณฑ์ สีสันสดใส รูปแบบสวยงาม บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน เสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากล